Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit

Een nieuwe blik op hedendaagse vraagstukken.

Werkateliers

AtelierOverijssel is een onafhankelijke organisatie die werkt aan de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel.

We werken samen met opdrachtgevers en belanghebbenden aan actuele opgaven: integraal en discipline overstijgend. Ons doel is om ruimtelijke kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel van het werken aan ruimtelijke opgaven te laten zijn. Onze experts afkomstig uit verschillende disciplines geven praktische ondersteuning in de vorm van werkateliers, projecten en ontwerpend onderzoek. We agenderen en signaleren actuele onderwerpen, we experimenteren met nieuwe creatieve werkmethoden waardoor vernieuwing en nieuw inzicht ontstaat. Altijd faciliteren we het gesprek tussen overheid en samenleving met betrekking tot ruimtegebruik en de toekomst van onze leefomgeving.

AtelierOverijssel wil ruimtelijke kwaliteit met maatschappelijke meerwaarde realiseren. Dit doen we in continue wisselwerking tussen de kleine en grote schaal, het korte en lange termijn perspectief en in samenwerking met overheid, ruimtelijke partners en het gebied waar we werken.

We onderscheiden daarbij drie inhoudelijke programmalijnen, waarvan één vrije lijn. Vanuit deze programmalijnen verkennen we de complexe ruimtelijke opgaven in de regio, agenderen, innoveren adviseren en prikkelen we.

De programmalijnen komen voort uit de actuele en toekomstige vraagstukken. In Overijssel vinden verschillende transities plaats op het gebied van energie, klimaat, landbouw, binnensteden en technologie. Deze hebben gevolgen voor het landschap: hoe gaan we met de ruimte en haar kwaliteiten om, hoe leggen we nieuwe verbindingen tussen mensen en de grote opgaven waar Overijssel voor staat?

De programmalijnen:
Landschap en economie

verdienmodellen en nieuwe verschijningsvormen

Energie en klimaatadaptie

perspectief op lokaal en regionaal niveau

Experiment en vernieuwing

kraamkamer voor nieuwe kennis

SPECIAAL VOOR LANDGOEDEREN

ATELIEROVERIJSSEL IS PARTNER VAN LANDGOEDCONSULENTSCHAP OVERIJSSEL.

De landgoederenconsulent is vraagbaak en kenniscentrum voor landgoedeigenaren en gemeenten bij de ontwikkeling van duurzame economische dragers op landgoederen.

Meer informatie
Ateliercafé’s en Ateliergesprekken

Onze opgedane kennis en ervaring delen we. Daarom organiseren we een aantal keer per jaar een Ateliercafé en Ateliergesprekken over uiteenlopende onderwerpen.

Tijdens Ateliergesprekken nodigen we interessante sprekers uit, die de deelnemers meenemen in hun verhaal en inzicht, daarna gaan we op een ontspannen manier met elkaar in gesprek.

Speciaal voor iedereen die op professionele wijze werkt aan de kwaliteit van Overijssel of daarbuiten, organiseren we Ateliercafé’s. Hier brengen we de nieuwste inzichten en ontmoeten we elkaar.

Ateliergesprekken en Ateliercafé’s zijn gratis toegankelijk en te vinden in onze agenda.

Naar de agenda
Partners van AtelierOverijssel