Infrastructuur en openbare ruimte

Naam:

Ruimtelijke kwaliteit en de fiets

Opdrachtgever:

Provincie Overijssel en Gemeente Hengelo

Betrokkenen:

Miranda Thüsh (Thuisraad RO), Provincie Overijssel, diverse gemeente ambtenaren Ruimtelijke Ordening en Verkeerskunde/Mobiliteit, professionals; adviseurs en ontwerpers.

Datum:

8 december 2015 en 4 februari 2016

Opgave:

De fiets heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in de samenleving. Zo is – door technische ontwikkelingen zoals de e-bike – de fiets een grotere rol gaan spelen in het mobiliteitsbeleid. Voorspeld wordt dat het fietsgebruik in de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Voor het werkatelier is door de provincie en de gemeente Hengelo een driedelige vraag aan het Atelier gesteld:

1.       De fiets en het buitengebied: hoe kan het fietsen in het buitengebied een hogere belevingswaarde krijgen, zodat meer mensen op de fiets stappen? We richten ons hierbij op de beleving van routes, de kwaliteit van fietsstallingen en de attractiviteit van kleine knooppunten in het buitengebied.

2.       De fiets en de binnenstad: Hoe geef je openbare ruimte in de binnenstad, wanneer deze sterk gedomineerd wordt door de fiets, een kwaliteitsimpuls? We richten ons in het vraagstuk over de binnenstad op drie onderwerpen: tijdelijk en langdurig stallen van fietsen in de binnenstad, fietsverbinding binnenstad – buitengebied en knooppunten in de stad (zoals scholen of stationslocatie).

3.       Voor beide opgaven geldt de vraag: Hoe borg je dat ruimtelijke kwaliteitsopgaven in processen worden mee gekoppeld? Ook willen we de uitkomsten (inhoud en proces) toepasbaar maken voor de op te stellen fietsprogramma’s.

Aanpak:

In twee ateliersessies is gewerkt aan deze opgave. In het eerste atelier stonden twee casussen centraal. Voor het buitengebied werd gekeken naar het fietstraject Zwolle – Staphorst – Meppel in combinatie met de functionele knoop De Lichtmis. Voor de binnenstad werd gekeken naar Hengelo. Het tweede atelier werd benut om breder te kijken naar ingrepen die fietsgebruik kunnen vergroten. Er is gewerkt in groepen: fietsenstallingen, fietsen in de binnenstad, fietsen in het buitengebied, en rustplaatsen in het buitengebied.

Resultaat:

De twee ateliers hebben input gegeven voor een toolbox met 28 instrumenten. Deze zijn onderverdeeld in proces, stallen & parkeren, bewegen & stromen. Het atelier heeft een vervolg gekregen in de samenwerking met Goudappel Coffeng en Twynstra Gudde in een tweede reeks atelier met als thema OV-knooppunten.

Documenten:

Atelierverslag Ruimtelijke Kwaliteit en de Fiets, Atelierverslag OVKnooppunten.

Related Projects