Co-creatie en initiatief, Gebiedsmarketing, Toekomst van de stad
Naam: Future Hanzeparc
Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Betrokkenen: Gemeente Kampen, bureau Kragten en initiatiefnemer Paul Golembieuwski
Datum:  Juni 2017
Opgave:

Kampen heeft een lange historie als Hanzestad. Het is één van de unique selling points van de stad die ook schitterend is gelegen aan de IJssel en nabij de IJsseldelta. Al enige tijd is de gemeente Kampen in gesprek met bureau Kragten om dit unique selling point te benutten om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de realisatie van een Future Hanze Parc in de gemeente Kampen. Het betreft een museum/ belevenispark. In dit park staat de geschiedenis van Kampen en de Hanze in zijn breedste zin centraal, daarnaast wordt verbinding gezocht met de toekomst. Educatie, beleving, toegankelijkheid, groot lokaal draagvlak, duurzaamheid, kunst innovaties, historie, water en toekomstgericht zijn de sleutel thema’s. De gemeente en
de initiatiefnemer willen met dit verschillende werkateliers handvatten krijgen zodat zij vervolgstappen kunnen zetten in de koers van het plan.

De primaire opgave van het werkatelier dat in juni 2017 plaatsvond is het bespreekbaar maken of een dergelijk belevingspark kansrijk is in Kampen en welke stappen genomen moeten worden om dit te beoordelen.  Het doel is om de gemeente te ondersteunen in hun keuzes of aanpak wat betreft dit initiatief.

Aanpak: Tijdens de bijeenkomst zijn vragen geïnventariseerd waarvan de antwoorden van belang zijn bij de afweging of een ´Future HanzeParc´ kansrijk kan zijn of voor de te nemen vervolgstappen. Alle vragen moeten beantwoord worden en dat betekent voor sommige vragen dat er een klein onderzoek gedaan moet worden. De antwoorden kunnen leiden tot een meetlat waarlangs het initiatief gelegd kan worden.
Resultaat:

 Aan het einde van het werkatelier werd geconcludeerd dat er zeker potentie in het idee zit en dat een haalbaarheidsonderzoek om de kansrijkheid voor Kampen of de regio te verkennen gerechtvaardigd is.

Related Projects