Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit? Kom dan naar onze Ateliergesprekken. Een serie van gesprekken over ruimtelijke kwaliteit op diverse locaties in de provincie Overijssel. Tijdens een Ateliergesprek bespreken we op inspirerende wijze met verschillende externe experts de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Hieronder en in de agenda vindt u de komende gesprekken en de verslagen van de Ateliergesprekken die geweest zijn.

Ateliergesprek 7 juli 2017

Energieregio Twente: energiek & toekomstgericht!

Energiedoelen verschillen van gemeente tot gemeente maar één ding is helder: Nederland gaat over op duurzame energie. Dit betekent investeren in zonne- en windparken, biomassa en geothermie. Niet elke gemeente heeft echter de ruimte om haar ambities te realiseren en voor grootschalige projecten is samenwerking noodzakelijk. Realisatie is vaak moeilijker dan gewenst. Het belang van duurzame energieprojecten wordt erkend, maar een zonneveld of windmolen in je achtertuin, dat wil niemand.

Herkenbaar? Kom dan naar het Ateliergesprek over Energieregio Twente op 7 juli in Haaksbergen. Dit gesprek gaat over de aanpak van vraagstukken op het gebied van samenwerking met belanghebbenden: inwoners, initiatiefnemers, overheden met als doel de realisatie van duurzame energie. Twee sprekers nemen het publiek mee in hun verhaal over de energietransitie en wat dit betekent voor mensen en de ruimte waarin zij leven: Mark Hendriks, journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur, schreef voor BrabantKennis een artikel over de impact van duurzame energie op het Brabantse landschap. Hoe ziet dit post-fossiele landschap eruit en welke kansen biedt energietransitie voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Ben Wegdam, werkzaam bij West 8, maakte, voor zijn afstuderen aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, een ontwerp voor een duurzame energieregio Twente. Hij licht zijn ontwerp toe en biedt inspiratie voor echte samenwerking aan duurzame energieprojecten op regionale schaal.

Lees hier het verslag van dit gesprek.

 

Ateliergesprek 1 juni 2017

Ondernemen met natuur en water vraagt lef

Beleidsmatig en bestuurlijk dagen overheden ondernemers graag uit om te komen met ambitieuze, vernieuwende concepten met als doel natuur en water te integreren in hun commerciële plannen. In de praktijk worstelen ondernemers echter om hun ideeën echt te realiseren. Meer dan eens blokkeert het proces waardoor mooie kansen voor onze leefomgeving worden verkeken.

Gelukkig vinden veel bestuurders en beleidsambtenaren tegenwoordig ruimte in de nieuwe ruimtelijke wetgeving. Toch lopen ze vaak aan tegen belemmeringen zoals oneigenlijk gebruik van bestemmingen in de toekomst of de borging van ruimtelijke kwaliteit voor de lange termijn (soms pakt het aantrekkelijke en kansrijke concept toch anders uit).

Dit Ateliergesprek laat beleidsmakers en –beslissers zien hoe plannen van ondernemers wel goed gerealiseerd kunnen worden, op zo’n manier dat het waarde toevoegt aan mens en landschap. We schetsen dilemma’s en geven oplossingsrichtingen. Het Atelieradvies Ondernemen met natuur en water, december 2016, vormt de basis van dit gesprek.

Speciale gast is Erwin Stevens van BuroSRO (planoloog en expert op gebied van o.a. bestemmen). Hij neemt de deelnemers mee in zijn bevindingen en reflectie op de praktijk. Natuurlijk is er veel ruimte voor een echt gesprek.

Lees hier het verslag van dit gesprek.

 

Ateliergesprek 25 september 2015

Het thema van dit Ateliergesprek was: Ruimtelijke kwaliteit als stimulans voor economie.

AtelierOverijssel ziet dat er een verschuiving is opgetreden in het type ruimtelijke vraagstukken dat in de werkateliers aan bod komt. Voorheen stond veelal de vraag centraal hoe een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling het beste aan kan sluiten op de kwaliteiten van de omgeving. Nu zien we steeds vaker dat het gaat om de vraag: Wat zijn de kernwaarden van een gebied en hoe benutten we die om het gebied op de kaart te zetten en economische ontwikkeling aan te jagen? Reden om Hilde Blank uit te nodigen. Zij spreekt in haar column in Mooiwaarts over het “ inzetten van ruimtelijke kwaliteit om ontwikkeling te activeren”.

Lees hier het volledige verslag 

 

Ateliergesprek 12 juni 2015

Het thema van dit Ateliergesprek was: Plek en verhaal. Over cultuur in de ruimtelijke ordening

Na een introductie van Mieke Conijn, de gastvrouw kregen de twee gastsprekers het woord. De eerste was Sjoerd Cusveller, Stedenbouwkundige en voormalig programmaleider cultuur en landschap bij de Provincie Overijssel. Daarna sprak Jeroen van Westen, kunstenaar die het landschap met alles wat daarbij hoort als zijn materiaal ziet.

Lees hier het volledige verslag.

 

Ateliergesprek 20 februari 2015

Het thema van dit Ateliergesprek was: Energietransitie en Ruimte

Het gesprek van 20 februari ging over de gevolgen van de transitie naar duurzame energie voor het landschap en andersom. De transitie van een olie-, gas- en kolengestookte energiehuishouding naar een energiehuishouding uit duurzame bronnen is een ingrijpende omwenteling die Nederland de komende jaren zal doormaken. In 2020 moet 20% van onze energie in Overijssel duurzaam zijn opgewekt en op langere termijn streeft Nederland naar een volledig duurzame energievoorziening. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de ruimtelijke structuur van ons land. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke discussie over windmolens, mestvergisters of zonnevelden. Tijdens het Ateliergesprek van 20 februari is verkent wat de energietransitie betekent voor het landschap en hoe het landschap een nieuwe kwaliteit kan krijgen met duurzame energie.

Lees hier het volledige verslag.